نسخه آزمایشی
۴۵۹ بازدید
ردیف رشته دوره تعداد
۱ کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی ترمی ۹۲
۲ کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی ۶۷
۳ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی{اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳}

 

ترمی ۱۰۳
۴ کاردانی حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقی ترمی ۴۵
۵ کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی ۵۹
۶ کاردانی فنی راهبری لکوموتیو ترمی ۲۷
۷ کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ترمی ۱۳
۸ کاردانی فنی شهرسازی ترمی ۵۵
۹ کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ترمی ۹۷
۱۰ کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی ۶
۱۱ کارشناسی حرفه ای امورگمرکی ترمی ۸۶
۱۲ کارشناسی حرفه ای امورگمرکی ترمی ۹۴
۱۳ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمی ترمی ۲۷
۱۴ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی ۶۱
۱۵ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی ترمی ۲۶
۱۶ مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ترمی ۱۲
۱۷ مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترمی ۹۲
۱۸ مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری ترمی ۵
۱۹ مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی ترمی ۱۱
بالا