نسخه آزمایشی
۱۵۷ بازدید
  • بررسی-تعداد واحد های گذرانده دانشجو طبق سرفصل

۱-هر دانشجو موظف است تمام واحد های درسی را به طور کامل گذرانده باشد.

۲-در سامانه هم آوا درخواست فارغ التحصیلی را ثبت کند

۳-ارجاع دانشجو به بایگانی مرکز جهت تکمیل پرونده دانشجویی

۴-ارجاع دانشجو به مالی مرکز جهت تسویه مالی

۵-تائید کارشناس دانش آموختگان

۶-تایید کارشناس امور دانشجوئی جهت تسویه وام وام های دانشجوئی

۷-تایید ریاست مرکز-ارجاع پرونده به موسسه برای بررسی دانش آموختگان

۸-بررسی و تایید کارشناس دانش آموختگان موسسه

۹-تایید ریاست موسسه-ارجاع پرونده به واحد استانی برای صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

۱۰-تایید و بررسی کارشناس دانش آموختگان واحد استان

۱۱- تایید نهایی ریاست واحد استان و صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

بالا